8 Locaties in Nederland

In juni 2017 is ORTIUS gestart met de uitvoering van het pijnrevalidatieconcept op 8 locaties in Nederland. ORTIUS is een samenwerking van DBC Revalidatie, Medisch Centrum Groenewoud, Revalis en Symphony Revalidatie. Gezamenlijk hebben zij een revalidatieconcept ontwikkeld. Dit vloeit voort uit een gezamenlijke visie en missie op het gebied van pijnrevalidatie en het verbeteren van de pijnzorg en de organisatie daarvan in Nederland. ORTIUS heeft een WTZI-erkenning en is hiermee een instelling voor medisch specialistische revalidatie  voor patiënten met complexe chronische pijn en vermoeidheidsklachten. Dit betreft, zoals u wellicht weet, 1 op de 5 mensen in Nederland (Breivik et al.). De pijnrevalidatie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor patiënten resteert alleen het jaarlijkse verplichte eigen risico. ORTIUS is nieuw en heeft tot doel vanaf 2018 de zorg gecontracteerd door verzekeraars te kunnen aanbieden. Met ORTIUS zijn wij van mening goede transparante en betrouwbare zorg te bieden.

Wanneer is pijnrevalidatie zinvol?

Conform nieuwe zorgstandaard chronische pijn (1 april 2017) is het van belang om chronische pijn alsook vermoeidheid te diagnosticeren en te behandelen middels het bio-psycho-sociaal model. Een multidisciplinaire benadering, ook in de eerste lijn, is bij deze klachten het meest passend. Toch is een behandeling in de eerste lijn voor sommige patiënten niet altijd afdoende. De patiënt ervaart dan nog steeds of soms nog meer problemen op het gebied van het algemeen dagelijks functioneren en maatschappelijk participeren.

De medisch specialistische revalidatiezorg biedt deze patiënt met complexere problematiek de mogelijkheid om de klachten in zijn geheel (lichaam, geest en leefomgeving) in kaart te laten brengen  en interdisciplinair te behandelen. Een interdisciplinaire behandeling wil zeggen, dat er sprake is van een intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines binnen een behandelteam onder leiding van een revalidatiearts en indien nodig samen met een psychiater. Een totaalaanpak, waarbij veel aandacht gegeven wordt aan de diverse in stand houdende factoren. Centraal staan de voor de patiënt belangrijke dimensies van zijn/haar gezondheid.

Doel pijnrevalidatie

De pijnrevalidatie is niet primair gericht op het verminderen van de klachten. De focus ligt met name op het aanleren of verbeteren van vaardigheden om zelfstandig de eigen kwaliteit van leven te verhogen, met of zonder afname van klachten. Het programma is intensief daar het doorbreken van gedragspatronen tijd kost. Om duurzaamheid te bereiken heeft ORTIUS een module waardevol leven en aan het einde van het traject een module terugvalpreventie toegevoegd.

Kennis, kunde en ervaring

ORTIUS brengt kennis, kunde en ervaring samen in een interdisciplinaire samenwerking. De medische leiding neemt deel aan vooraanstaande kennisnetwerken op het gebied van pijn en vermoeidheid en zijn naast behandelaar o.a. onderzoeker en docent. Alle therapeuten van ORTIUS hebben ervaring met het behandelen van deze specifieke patiëntengroep. ORTIUS combineert de hulpvraag van patiënt met ervaring, wetenschap en nieuwe inzichten.

Zorg op maat

Het pijnrevalidatieconcept Ortius sluit naadloos aan op de vernieuwende visie op gezondheid van Machteld Huber. Een visie die gericht is op zorg die aansluit op de individuele zorgvraag van de patiënt. Niet de ziekte of de klacht maar het functioneren, zelfregie en veerkracht staan hierin centraal. De gezondheid wordt versterkt door het vergroten van de bio-psycho-sociale veerkracht. En zingeving wordt gezien als de meest krachtige gezond makende dimensie.

Veiligheid en regionale samenwerking

Bij ORTIUS staat veiligheid en nauwe samenwerking in de regio centraal. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Hiervoor is een goede samenwerking, actuele overdracht en korte lijntjes met aansluitende zorg in zowel de eerste, tweede als derde lijn van groot belang. Wij onderhouden en investeren intensief in dit contact. ORTIUS organiseert bijeenkomsten en nascholingen over pijn en/of pijnvermoeidheid en blijft samenwerken met alle aansluitende zorgverleners. Wij zijn bereid om deel te nemen aan diverse overlegstructuren, ook als hier geen financiering voor is.

Lagere drempel

Voor patiënten is het altijd mogelijk om middels een kennismakingsgesprek inzicht te krijgen of een pijnrevalidatiebehandeling aansluit op hun zorgvraag. Een adviesgesprek met een revalidatiearts is de volgende stap. Indien zowel patiënt als revalidatiearts van mening zijn dat pijnrevalidatie zinvol kan zijn, wordt er een interdisciplinair onderzoek uitgevoerd. Na definitieve vaststelling of pijnrevalidatie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, wordt er een behandeling voorgesteld. Zo wordt de zorg efficiënt en doelmatig opgebouwd, in samenspraak met patiënt en zijn individuele zorgbehoeften. Voor zorgverzekeraars is dit van belang.

Introductie nieuwe revalidatieartsen

Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland

De revalidatieartsen van ORTIUS zijn lid van Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland en hierdoor voldoet ORTIUS aan de deskundigheidseis vanuit het behandelkader medisch specialistische pijnrevalidatie. Zij stellen zich graag aan u voor middels een persoonlijk gesprek en bij deze alvast een kleine introductie:

Menno Pont, revalidatiearts en medisch directeur

De keuze om te kiezen voor ORTIUS, na 15 jaar werkplezier bij READE, is een keuze voor vernieuwing en het duurzaam kunnen (door)ontwikkelen en verbeteren van pijnrevalidatie. De kennismaking met de behandelteams, inhoud van de behandeling, de logistieke inrichting en met name de eensgezindheid over de te volgen weg naar maatschappelijk verantwoording hebben mij volledig overtuigd om in gezamenlijkheid hoogwaardige duurzame zorg voor chronische pijn patiënten neer te kunnen zetten. Nu en in de toekomst. De jarenlange ervaring die de oprichters hebben met pijnrevalidatie en de aansluitende visie hierop zorgen voor een prachtig uniform startpunt. Met de vernieuwende visie van Machteld Huber over positieve gezondheid en de verdere doorvoering van deze visie in het behandelconcept verwachten wij meer maatwerk te kunnen leveren door beter aan te sluiten op de zorgvraag wat zal resulteren in een hogere patiënt tevredenheid en resultaat van de behandeling. Dit geeft mij veel vertrouwen in ORTIUS, hetgeen betekent een sterk nieuw begin!

Emile Janssen, revalidatiearts

Ruim 20 jaar ervaring heb ik als medisch specialist/revalidatiearts in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland en maak nu de overstap naar ORTIUS. Ik heb bewust gekozen voor ORTIUS omdat ik daar een groep professionals heb mogen ontmoeten die op basis van eerdere, uitgebreidere ervaring de medisch specialistische pijnrevalidatie op een maatschappelijk verantwoorde wijze en op een hoog niveau ten uitvoer wil brengen en verder uit willen bouwen. Wat mij erg aanspreekt is dat op basis van wat waardevol is voor patiënt het behandelprogramma wordt vormgegeven. Waarbij doelen van de patiënt op activiteiten en participatieniveau centraal staan. Dit gebeurt op een vernieuwende, dynamische wijze, waarbij het uitgangspunt de mogelijkheden van de patiënt zijn om te participeren met of ondanks chronische pijnklachten.